GDPR

Informare privind aplicarea Regulamentului UE 679/2016

WORKING FOR YOU EXCLUSIVE AGENCY S.R.L. Denumită în continuare “Working4u“ sau “noi“, cu Sediul Social în Berceni, Ilfov, Str. Tuberozelor 51R, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/451/2020, CUI RO42193578, în calitate de autor, deținător și administrator al acestui site web, respectă dreptul la viață privată al tuturor accesanților și asigură protecția și gestionarea corespunzătoare a informațiilor cu caracter personal oferite.

Pentru orice comunicări sau întrebări privind reglementările GDPR, vă oferim următoarele date de contact: Sediu Central: București, Sector 4, Șos. Berceni 96, MONACO TOWERS, corp A, etaj 5, Int. A5.05. E-mail comunicări oficiale: office@working4u.ro.

Dorim să vă informăm cu privire la drepturile dumneavoastră referitor la datele cu caracter personal care sunt deținute de dumneavoastră și procesate de noi.

Reglementări privind datele cu caracter personal:

Actuala lege (677/2001) și Reglementările Generale Europene privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 / GDPR, definesc datele cu caracter personal ca orice informație care face referire la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor) direct sau indirect, în special făcând referință la un anume identificator ca nume, CNP, adresă, identificatori online, cât și unul sau mai mulți factori fizici, psihologici, genetici, economici, culturali sau sociali al individului.

Astfel, datele cu caracter personal se referă la orice persoană fizică care poate fi identificată prin utilizarea categoriilor de date menționate mai sus.

Identificarea poate fi efectuată utilizând unul sau mai multe informații enumerate mai sus, sau prin corelare cu orice alte informații deținute de Working4u.

În conformitate cu obligațiile noastre de a vă informa cu privire la orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, că aducem la cunoștință următoarele:

Informații cu caracter personal procesate de Working4u:

Dacă sunteți un candidat, un angajat/angajat temporar, vă depuneți CV-ul pentru un loc de muncă sau creați un cont pentru a vă depune CV-ul pentru un loc de muncă, putem colecta următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Date de identificare sau de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa domiciliului, adresa profesională, adresa de e-mail, numărul de telefon, denumirea funcției);
 • Numele de utilizator și parola când vă înregistrați pe site-urile noastre;
 • Date privind educația și experiența profesională;
 • Limbi străine cunoscute și alte abilități profesionale;
 • Codul numeric personal sau alte date cu caracter personal având o funcție de identificare;
 • Data nașterii;
 • Sexul;
 • Informații despre contul bancar;
 • Cetățenia și autorizațiile de muncă;
 • Informații privind beneficiile;
 • Informații privind taxele și impozitele;
 • Referințe despre dumneavoastră;
 • Orice alte date conținute în CV-ul dumneavoastră pe care le furnizați privind ariile de interes în ceea ce privește cariera dumneavoastră și alte date despre calificările dumneavoastră în vederea angajării;

și atunci când este necesar conform legislației, în baza consimțământului expres furnizat de către dumneavoastră:

 • Informații cu privire la dizabilități și starea dumneavoastră de sănătate;
 • Istoricul medical, datele privind condamnările penale și alte verificări cu privire la persoana dumneavoastră.

Stocarea datelor cu caracter personal:

Ne respectăm obligațiile care ne revin în temeiul legislației naționale și al GDPR prin acțiuni precum:

 • Actualizarea datelor cu caracter personal;
 • Stocarea și distrugerea în siguranță a datelor;
 • Evitarea colectării sau păstrarea unor cantități excesive de date;
 • Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal;
 • Protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat și divulgării.

Scopul procesării datelor cu caracter personal:

Working4u poate utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Inițierea și desfășurarea procesului de recrutare a potențialilor angajați;
 • Încheierea și executarea contractului individual de muncă;
 • Încheierea și executarea contractelor cu terți în vederea desfășurării procesului de recrutare;
 • Încheierea și executarea contractelor cu terții pentru formarea profesională a angajaților;
 • Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii noștri.

Circumstanțe justificative pentru procesarea datelor cu caracter personal:

 • Consimțământpersoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Executarea unui contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • Respectarea obligațiilor legaleprelucrarea este necesară pentru a respecta obligații ale operatorului care provin din legi sau alte acte normative;
 • Interesele vitale ale persoanei vizateprelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • Interes public sau autoritate publicăprelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 • Interesul legitim al operatoruluiprelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care implică protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Working4u își poate întemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:

Situații în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate altor părți:

Pot exista situații in care să fie necesară transferarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către anumiți furnizori/împuterniciți care prestează servicii companiei noastre/în numele companiei noastre.

În cazul în care trebuie să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal unei terțe părți, vom face acest lucru numai după obținerea consimțământului dumneavoastră sau în scopul derulării unui contract, cu excepția cazului în care suntem obligați din punct de vedere legal să procedăm altfel.

Orice terțe părți cărora le comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în siguranță și să le folosească doar pentru a presta activitatea pentru care au fost împuterniciți în condițiile legii sau serviciul contractat. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, conform procedurilor noastre, emise în acord cu acestea.

Durata prelucrării/reținerii datelor cu caracter personal:

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este în mod rezonabil necesar, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligațiilor legale aplicabile.

Datele personale vor fi stocate și păstrate până la data retragerii consimțământului dat de dumneavoastră pentru prelucrare sau, după caz, până la încetarea contractului de muncă respectiv expirarea termenelor de păstrare stabilite de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și Legea Contabilității nr. 82/1991.

După expirarea termenelor, datele personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Working4u.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal:

Cu excepția cazului în care sunteți supus unei exceptări în temeiul Regulamentului General privind protecția datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:

Dreptul de acces – aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră.

Dreptul la rectificare – aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete.

Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanțe, puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre.

Dreptul la restricționarea prelucrării – în anumite condiții, aveți dreptul să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale.

Dreptul la portabilitate – aveți dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deținem despre dumneavoastră către o altă organizație, dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile cu privire la aceste date.

Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul de a formula obiecții fată de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea în scopuri ce țin de marketingul direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut și nu poate fi negat de noi în nicio circumstanță.

Dreptul de a opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. crearea de profiluri) – aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate (de exemplu prin crearea de profiluri).

Dreptul de a adresa sesizări – în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră de acces la date cu caracter personal care vă aparțin, vă vom oferi un motiv pentru refuz. În cazul în care sunteți nemulțumit de răspuns, puteți adresa sesizări către responsabilul pentru protecția datelor din cadrul Working4u și/sau autorităților relevante (ANSPDCP).

În cazul în care temeiul prelucrării este constituit de consimțământul dumneavoastră, vă reamintim că puteți revoca acest consimțământ în orice moment.

Circumstanțe speciale:

Transferul datelor în străinătate – Dacă datele cu caracter personal vor fi transferate în țări sau teritorii din afara UE, vă vom comunica detalii cu privire la modul în care datele vor fi protejate, împreună cu detalii despre modul de obținere a garanțiilor relevante.

Luarea de decizii automate – În cazul în care elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prin acte de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii despre orice astfel de prelucrare împreună cu informații despre logica implicată și despre semnificația și consecințele prelucrării.

Prelucrarea ulterioară – În cazul în care dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Informare privind protecția datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării și stabilirea scopurilor relevante și a condițiilor de prelucrare. Când și ori de câte ori este necesar, vom căuta obținerea consimțământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.